Arbetssäkerhet och -hälsa

Förebyggande verksamhet är en hörnsten för säkerhet

Inom arbetshälsa och -säkerhet uppnåddes målen för 2019: sjukfrånvaron låg klart under tre procent, fler än 160 säkerhetsobservationer och -anmälningar gjordes och för fjärde året i rad inträffade inga arbetsolyckor. ”Viktigare än numeriska mål är dock att förstå det som ligger bakom siffrorna. Att målen kan uppnås förutsätter nämligen att personalen upplever att arbetssäkerhet är viktigt och deltar i dess utveckling genom att aktivt göra konkreta observationer på sin arbetsmiljö”, berättar Rauno Tuokkola, arbetarskyddschefen på Westenergy.

Säkerhetsobservationer leder ofta till konkreta förbättringar och ombyggnadsarbeten.

Förebyggande verksamhet är en hörnsten för säkerhet. På Westenergy behandlas nya säkerhetsobservationer och -anmälningar dagligen i samband med morgonmötet, och samtidigt fastställs korrigerande eller förebyggande åtgärder samt tidtabell för genomförandet. ”Vi har en bra säkerhetskultur. Alla är engagerade i noll olyckor-tänkandet, och även utomstående aktörer är aktiva och rapporterar sina säkerhetsobservationer”, berömmer Tuokkola. För att stöda behandlingen av säkerhetsobservationer togs en ny plattform i bruk under fjolåret, som gör det möjligt att skicka en säkerhetsanmälan direkt från mobiltelefonen och vid behov även bifoga bilder till anmälan.

Säkerhetsobservationer leder ofta till konkreta förbättringar och ombyggnadsarbeten, så det är ingen slump att det är Westenergys underhållschef som även fungerar som arbetsskyddschef. ”I fjol förbättrades arbetstagarnas säkerhet bl.a. genom att installera avstängningsventiler i bottenslaggutmatarna samt genom att utvidga plattformar inne i anläggningen. Riskbedömningen kompletterades för rökgasskrubberns del, och till bedömningen inkluderades också risker för psykisk belastning som kartlades med ett elektroniskt frågeformulär. Den bärande tanken är att identifiera faromoment och risker redan innan det inträffar olyckor”, berättar Tuokkola.

Det görs många satsningar på personalutbildning och utvecklande av arbetsklimatet.

På Westenergy främjas säkerheten på många olika sätt. Hela personalen på Westenergy ska ha första hjälpen-beredskap och kunna uppvisa ett arbetarskyddskort. Utomstående arbetstagare ska dessutom genomgå en säkerhetsutbildning som är möjlig att avlägga i god tid innan man kommer till anläggningen. På det sättet behöver man inte hasta sig genom säkerhetsanvisningarna strax innan man inleder arbetet. Under fjolåret ordnades även en räddningsövning i samarbete med räddningsväsendet. Efter övningen gick hela personalen genom själva övningen och de konkreta utvecklingsbehov som kom fram under övningen. Dessutom hålls det korta infotillfällen om aktuella säkerhetsteman och regelbundna arbetarskyddsronder genomförs där man inspekterar renligheten och säkerhetsaspekterna i anläggningens olika utrymmen.

WE-vuosikertomus_2019_Työturvallisuus ja ty oterveys

En välmående och motiverad personal spelar en mycket viktig roll i att skapa ett bra arbetsklimat och uppnå mål, därför satsar man på Westenergy på mångsidig personalutbildning och utvecklande av arbetsklimatet. Med varje enskild anställd hålls en utvecklingsdiskussion där man går igenom mål och på basen av den skapas en individuell utbildningsplan där man flätar samman både bolagets behov och de kompetensområden som den enskilda arbetstagaren vill utveckla och fördjupa sig i. För att upprätthålla arbetsgemenskapen ordnas det årligen rekreationsdagar med olika slags evenemang och jippon. I fjol fick personalen delta i en lekfull tävling med ekoskytte och olika uppgifter som satte deltagarnas fingerfärdighet på prov på Reinon Tupa i Kurikka. Westenergy har även ett eget gym som de anställda fritt kan använda.

Westenergy deltog i tävlingen Årets Arbetsgivare i Vasa 2019 på grund av anmälan från fler anställda. Westenergy placerade sig fint bland finalisterna.

WE-vuosikertomus_2019_Työtapaturmat_SE

Forumet Noll olyckor beviljade Westenergy den högsta nivåklassificeringen Världstoppen i arbetssäkerhet redan för tredje året i rad. Forumet är ett nätverk av företag som strävar efter att utveckla arbetssäkerhet och arbetsvälmående och som delar med sig av bra praxis mellan medlemsorganisationerna.