Toimintakertomus
1.1. – 31.12.2019


Westenergy Oy Ab on merkitty kaupparekisteriin 1.1.2008. Yhtiön kaupparekisterinumero on 2165379 – 9 ja kotipaikka on Mustasaari. Yhtiön omistavat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy ja Vestia Oy. Kulunut tilikausi oli yhtiön yhdestoista. Westenergyn päätoimiala on jätteenpolttolaitoksen ylläpitäminen. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä jaa osinkoja.

Yhtiö on rakennuttanut kierrätyskelvottoman yhdyskuntajätteen energiahyödyntämiseen ja jalostamiseen erikoistuneen laitoksen omistamalleen tontille Mustasaaren Koivulahdessa ja myy osakkailleen palvelua omakustannusperiaatteella. Laitoksen tuottama energia jalostetaan yhteistyökumppanin Vaasan Sähkö Oy:n omistamassa laitekokonaisuudessa sähköksi ja kaukolämmöksi. Laitos valmistui ja otettiin käyttöön elokuussa 2012.

Vuosi 2019 oli haasteellinen vuosi Westenergylle. Kuluneen vuoden aikana yritys toteutti erittäin mittavat investoinnit ja muutostyöt. Tästä huolimatta laitoksella pystyttiin hyödyntämään jätettä lähes yhtä paljon kuin edellisen vuoden aikana. Laitoksen käyttöaste oli hyvä, vaikka jäikin hieman edellisestä vuodesta Hyvä käytettävyys ja onnistuneesti läpiviedyt investoinnit sekä huoltoseisokki takasivat myös taloudellisesti arvioitua paremman tuloksen. Liikevaihto kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän edesauttoivat erityisesti kasvaneet jätetoimitukset sekä investointien myötä kasvanut kaukolämmön toimitusmäärä. Jätetoimitusten ja kaukolämpötoimitusten arvo ylittikin odotukset. Sähkön hinta oli pettymys kuluneen vuoden aikana ja vaikka toimitusmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, sähkötoimitusten arvo pieneni aavistuksen edelliseen vuoteen verrattuna. Pohjakuonan ja siitä erotellun metallin myynti ylittivät arvioidun, mutta jäivät hieman edellisestä vuodesta. Alla olevassa taulukossa on esitetty oleelliset tunnusluvut.

Vuosi 2019 2018 2017 2016 2015
Liikevaihto, meur 16,1 15,9 18,9 16,8 18,3
Hyödynnetty jätemäärä, ton 189 638 190 679 188 208 163 118 168 355
Käyntiaste, % 93,5 95,5 94,9 82,1 85,1

Pohjakuonaa käsiteltiin vuoden 2019 aikana hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kehitystyö pohjakuonan jatkojalostamisen osalta on kehittynyt hyvään suuntaan yhteistyökumppaneidemme Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n kanssa. Pohjakuonan käsittely sekä siihen liittyvät toimintamallit ovat edelleen tehostuneet ja siihen liittyviä kustannuksia on jälleen saatu pienemmiksi.

Ylläpitokustannukset ylittivät arvioidun ja ne olivat myös korkeammat kuin edellisen vuoden aikana lähinnä vuosihuoltoseisokissa tehtyjen mittavien kunnostustöiden takia. Westenergyllä oli tänä vuonna noin kolmen viikon mittainen vuosihuolto- ja investointiseisokki, jonka aikana toteutettiin erittäin mittava määrä huolto-, korjaus- ja uudistustöitä sekä investointeja.

Kemikaalikustannukset olivat hyvin suunnitellun mukaiset. Kaikkiaan Westenergyn muuttuvat kustannukset olivat selvästi edellisvuotta pienemmät ja kokonaisuutena hyvin arvioidun mukaiset.

Tilikauden 2019 aikana tehtyjen investointien kokonaismäärä oli yhteensä 6.274.563 euroa. Merkittävin vuoden aikana toteutettu investointi oli savukaasupesuri-investointi. Investoinnilla pyritään vastaamaan yhä tiukentuviin ympäristönormeihin savukaasujen puhdistuksessa, mutta investointi myös tehostaa laitoksen energiatehokkuutta. Investoinnin ansiosta laitos pystyy vastaamaan loppuvuodesta 2019 EU:n BREF-asiakirjassa määriteltyihin savukaasujen puhdistusvaatimuksiin entistä tehokkaammin. Samalla savukaasujen sisältämä lämpöenergia voidaan hyödyntää ja Westenergyn kaukolämpöteho nousee edelleen n. 20 %. Näin Westenergyn rooli Vaasan alueen kaukolämmöntuotannossa kasvaa entisestään. Muita merkittäviä investointeja olivat mm. primääri-ilmajärjestelmän kapasiteetin nosto, kuonansammuttajien sulkuluukut, pussisuotimien kuljettimien ja oheislaitteiden uusinta, reduktio- ja varoventtiilin uusinnat ja glykolilämmönvaihtimen uusinta.

Yhtiön kassatilanne on edelleen hyvä. Yhtiö sai kuluneen vuoden aikana uutta pääomaa suunnatuilla osakeanneilla. Yhtiön uudeksi merkittäväksi omistajaksi tuli Loimi-Hämeen jätehuolto Oy ja yhtiön aikaisemmat omistajat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy ja Vestia Oy hankkivat lisää yhtiön osakkeita. Osa hankitusta pääomasta kirjattiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Yhtiö on suojannut lähes 100 % pitkäaikaisesta vieraasta pääomastaan rahoitusinstrumenttien avulla rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien epäsuotuisten muutosten vaikutukselta ja pyrkii siten pienentämään yhtiön tuloksen vaihtelua ja taloudellista riskiä.

Westenergy on täsmentänyt strategiaansa kuluneen vuoden aikana. Yrityksen strategian määrittelee pitkälti EU:n ja Suomen tavoitteet ilmasto- ja kiertotalouskysymyksissä. Westenergy tekee ja hakee tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä omistajayhtiöidensä ja muiden mahdollisten yhteistyöpartnereiden kanssa. Westenergy on ollut alan edelläkävijä määritellessään alalle omaa Green Deal -pakettia. Westenergy on vahvasti tukemassa kiertotalousajatteluun sekä ilmastokysymyksiin pohjautuvia selvitys- ja tutkimushankkeita. Yritys on tehnyt tiivistä yhteistyötä edellä mainittujen alueiden osalta Vaasan Yliopiston ja VEBICin kanssa. Strategiatyöhön pohjautuen on tilikauden aikana käynnistetty useampi kehityshanke, jotka liittyvät mm. hiilidioksidin talteenottoon, biopolttoaineiden tehokkaampaan hyödyntämiseen, hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden jalostamiseen energiaksi sekä muiksi materiaaleiksi, mahdolliseen lisäkapasiteetin selvittämiseen sekä kiertotalouden tiekartan ja ekosysteemin rakentamiseen jäte-energia-alalle. Yhtiö on ollut myös aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista kiertotalousaluetta yhdessä Mustasaaren kunnan, Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja Ab Stormossen Oy:n kanssa.

Westenergy Oy Ab sitoutuu noudattamaan määrittelemäänsä laatu-, ympäristö-, sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sertifioitujen järjestelmien avulla Westenergy Oy Ab pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintansa kokonaisvaltaista laatua ja kustannustehokkuutta. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän avulla hallitaan tunnistettuja riskejä henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi sekä parannetaan työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tasoa. Ympäristöjärjestelmässä määritellyillä toimenpiteillä ja ohjelmilla Westenergy Oy Ab pyrkii hallitsemaan ympäristöriskit. Westenergy Oy Ab raportoi sidosryhmille laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä pääasiassa vuosikertomuksessa. Westenergyn johtamisjärjestelmä, joka vastaa laatu- (ISO 9001:2015), ympäristö- (ISO 14001:2015) sekä uudistetun työturvallisuus- ja työterveysstandardin (ISO 45001:2018) mukaisia vaatimuksia, on arvioitu vuoden 2019 aikana ulkopuolisen riippumattoman arvioijan toimesta.

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden alussa 30 henkilöä, ja tilikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 32 henkilöä. Keskimäärin yhtiön palveluksessa vuoden aikana oli 35 henkilöä. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot vuonna 2019 olivat 2.266.380 euroa. Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.

Vuosi 2019 2018 2017 2016 2015
Yhtiön palveluksessa 1.1., hlöä 30 30 34 31 32
Yhtiön palveluksessa 31.12., hlöä 33 32 32 34 30
Yhtiön palveluksessa keskimäärin, hlöä 35 36 37 35 34
Palkat ja palkkiot, M € 2,27 2,22 2,25 2,16 2,04
Sairaspoissaolot, % kokonaistyöajasta (* 2,20 2,11 2,98 3,54 3,18
Työapaturmia, kpl/a 0 0 0 0 4

*) Sisältää sairaspoissaolot, lapsen sairaudesta aiheutuneet poissaolot, työtapaturmasta ja vapaa-ajantapaturmasta aiheutuneet poissaolot

Yhtiön hallitukseen ovat päättyneellä toimintakaudella kuuluneet Heikki Halla-aho (puheenjohtaja), Paavo Eloniemi (varapuheenjohtaja), Ragnvald Blomfeldt, Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri Virtanen ja Gunbritt Tallbäck (varsinaiset jäsenet). Hallitus on kokoontunut yhteensä kymmenen kertaa kuluneella tilikaudella. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Olli Alhoniemi. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kjell Berts, KHT.

Westenergy Oy Ab ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy saivat tilikauden aikana päätökseen neuvottelut omistusjärjestelyistä, joiden myötä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä tuli merkittävä omistaja yhtiöön. Myös nykyisten omistajayhtiöiden kanssa saatiin neuvottelut valmiiksi omistusosuuksien muutoksista. Yhtiön aikaisemmat omistajat Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy ja Vestia Oy hankkivat lisää yhtiön osakkeita.

Yhtiökokous, joka pidettiin 7.6.2019, päätti laskea liikkeeseen 3.903.873 uutta osaketta, joiden merkintähinta oli 2 euroa/osake. Osakeanti suunnattiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle, Oy Botniarosk Ab:lle, Lakeuden Etappi Oy:lle, Millespakka Oy:lle ja Vestia Oy:lle. Osakeannin suuntaamiseen oli osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa sekä taata riittävä raaka-aineiden saanti. Osakkeiden merkintäaika oli 6.–18.11.2019, ja ne merkittiin ja maksettiin 18.11.2019 mennessä. Merkintähinnasta kirjattiin osakepääomaan 1 euro/osake ja loppuosa (3.903.873 euroa) sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön uudet osakkeet ja uusi pääoma on rekisteröity 11.12.2019. Seuraavassa taulukossa on esitetty Westenergy Oy Ab:n omistajat ja niiden hallussa oleva osakkeiden määrä sekä omistusosuus yhtiössä.

Nature
Osakkeet ja omistussuhteet muutosten jälkeen
Yhtiö

Osakkeet

Omist.osuus%

Oy Botniarosk Ab

1 050 000

6,60 %

Millespakka Oy

600 000

3,77 %

Vestia Oy

3 100 000

19,49 %

Lakeuden Etappi Oy 4 200 000

26,41 %

Ab Stormossen Oy

3 953 873

24,86 %

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 3 000 000

18,86 %

Uusi osakepääoma 15 903 873

100,00 %

Omistusjärjestelyillä vahvistetaan Westenergy Oy Ab:n omistuspohjaa, mikä takaa pitkälle tulevaisuuteen riittävät jätetoimitukset ja siten Westenergy pystyy tarjoamaan kustannustehokkaan palvelun omistajilleen. Westenergyn nykyiset omistajayhtiöt ovat hankkineet energiahyödynnettävää kierrätyskelvotonta jätettä sopimusteitse tähän asti myös omien toiminta-alueidensa ulkopuolelta.

Omistusjärjestelyiden myötä myös osakkaiden ja yhtiön keskinäistä toimintaa ohjaavat osakas- ja toimitussopimukset päivitettiin. Omistusosuus on edelleen suoraan verrannollinen kunkin yhtiön toimituskiintiöihin. Yhtiön yhtiöjärjestys on päivitetty ja uudet osakkeet merkitty osakerekisteriin.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 18.12.2019. Yhtiön hallitus pyysi eroa 31.12.2019 ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin uusi hallitus, jonka toimikausi alkoi 1.1.2020. Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen uudet jäsenet ovat Paavo Eloniemi (puheenjohtaja), Ragnvald Blomfeldt (varapuheenjohtaja), Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Teuvo Suominen ja Harri Virtanen (varsinaiset jäsenet). Yhtiön uusi hallitus on rekisteröity 29.1.2020.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita oleellisia tapahtumia.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 15.903.873 euroa tilikauden lopussa. Yhtiössä on 15.903.873 osaketta. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkeenomistajilla on ensisijainen lunastusoikeus ja yhtiöllä itsellään toissijainen, jos osake vaihtaa omistajaa nykyisten omistajien ulkopuolelle.

Omakustannusperiaatteen vuoksi tunnuslukuja ei ole tarkoituksenmukaista verrata voittoa tavoitteleviin yrityksiin liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen analysoimiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan yhtiö ei jaa osinkoa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio -4.173,61 euroa siirretään voitto-/tappiotilille yhtiön omaan pääomaan.

Vaasassa 2.4.2020

Westenergy Oy Ab, Hallitus

Tulos

tulos luvut 2019

Rahoituslaskelma

rahoituslaskelma 2019

Tase

tase 2019 osa 1

tase 2019 osa 2

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Noudatetut säännökset

Tilinpäätös on laadittu pienyrityssäännöstä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Johdannaiset

Yhtiö on solminut korkojohdannaissopimuksen korkotason hallitsemiseksi. Korkojohdannaisiin sovelletaan suojauslaskentaa.

Suojausinstrumenttien tulosvaikutus kirjataan yhtä aikaa suojattavan kohteen kanssa. Realisoimattomat arvonmuutokset kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvästä arvosta on huomioitu laskennalliset verosaamiset.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu hankintamenoonsa.

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan ja käyttöomaisuusprojektiin liittyvään kiinteään hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankinatameno poistetaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty taloudellisen käyttöajan perusteella.

Muilta osin tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pienyritysten tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamiset olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Arvioidut suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:

hyödykeryhmä 2019

Aktivoidut korkomenot

Aktivoitujen korkomenojen poistamaton osa tase-erässä aineettomat hyödykkeet on seuraavaa:

aktivoidut korkomenot 2019

aineettomat hyödykkeet 2019

aineelliset hyödykkeet 2019

Oma pääoma

oma pääoma 2019

Vieras pääoma

vieraan pääoman erittely 2019

Henkilöstö ja toimielinten jäsenet

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 35 henkilöä.

henkilöstökulut 2019

rahoitustuotot ja -kulut 2019

saamiset 2019

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

vastuusitoumukset ja muut vastuut 2019

Tiedot korkoriskin suojaamiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista

Koronvaihtosopimuksen nimellismäärä 24 000 000 euroa, 8.12.2017–8.12.2027, korko 3 kk euribor. Yhtiö saa 3kk euribor korkoa ja maksaa kiinteää korkoa.

Tällä koronvaihtosopimuksella on suojattu Westenergy Oy:n 26,4 meur laina, joka erääntyy 4 vuoden kuluttua. Lainan ehtojen tarkastus on 2020.

Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat 8.12.2027 saakka.

Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä:sopimuksen käypä arvo 2019

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

rahoituslaitoslainat 2019

Tilikaudella käytetyt kirjanpitokirjat

  • Päiväkirja, ATK
  • Pääkirja, ATK
  • Tasekirja, sidottu
  • Palkkakirjanpito erillisenä

Tilikaudella käytetyt tositelajit

Handelsbanken pankkitili tositelaji 20
Ostolaskut tositelaji 71
Ostolaskut sähköisesti tositelaji 73
Kassa- ja muistiotositteet tositelaji 90
Alv-kirjaukset tositelaji 91
Vyörytystentositelaji tositelaji 92

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen on antanut Vaasassa 9.4.2020 Kjell Berts, KHT.