Ympäristö

Päästöjen ja jätelaadun tarkkailu ovat keskeinen osa ympäristötoimintaa

Ympäristöluvan määräysten noudattaminen on yhtiön toiminnan lähtökohta. ”Luvassa on paljon linjauksia esimerkiksi polttoaineen, päästöjen ja jäännöstuotteiden tarkkailun ja lähialueen ympäristön tilan seurannan suhteen, ja työssäni keskityn pitkälti näihin asioihin.”, kertoo Westenergyn ympäristöpäällikkö Tanja Västi.

Jätelaadun tarkastukset antavat tärkeää tietoa lajittelun toimivuudesta.

Ympäristöluvan linjaukset liittyvät olennaisesti hyödynnettävään polttoaineeseen. Koska laitoksessa hyödynnetään syntypaikkalajiteltua yhdyskuntajätettä, jonka koostumus vaihtelee hyvin paljon verrattuna muihin energiantuotannossa käytettäviin polttoaineisiin, laadun tarkkailu on erityisen tärkeää. ”Tavoitteemme on tarkastaa vuosittain 100 kuormaa. Tämä edustaa hyvin pientä osaa laitokselle saapuvista kuormista, mutta antaa meille tärkeää tietoa lajittelun toimivuudesta. Tarkastukset ovat osoittaneet, että metallin ja vaarallisen jätteen osuus on ollut vuosien saatossa samansuuntainen mutta rakennus- ja purkujätteen osuus on ollut nousussa vuonna 2016 voimaan astuneen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jälkeen. Rakennus- ja purkujäte ei sovellu kierrätykseen, joten se päätyy valitettavan usein jäte-energialaitoksille. Se ei kuitenkaan sovellu myöskään energiahyötykäyttöön, sillä eristevilla, betoni ja tiilet eivät yksinkertaisesti pala ja PVC-muovi ja kipsi muuttuvat prosessissa happamiksi epäpuhtauksiksi.”, Västi selittää.

Happamat epäpuhtaudet eli kloridit ja rikkiyhdisteet pystytään puhdistamaan tehokkaasti savukaasuista uuden savukaasupesurin avulla, mutta ne aiheuttavat pitkässä juoksussa korroosiota kattilaputkistoissa, joiden vaihtaminen on kallista ja aikaa vievää puuhaa. Lisäksi riskinä on, että vääränlainen polttoaine heikentää tuhkan hyötykäyttökelpoisuutta. Näin ollen polttoaineen laaduntarkkailu on jatkossakin tärkeää.

Pyrimme optimoimaan laitoksen toimintaa siten, että sen vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset.

Savukaasupesurin käyttöönoton myötä myös lämmönvaihtimessa muodostuva lauhde on tarkkailun piirissä, ja sen koostumukselle on ympäristöluvassa ja Mustasaaren kunnan kanssa solmitussa jätevesisopimuksessa määritelty tiukat kriteerit. Ensimmäiset näytteet lauhdevedestä osoittivat puhdistustehon olevan korkealla tasolla. ”Olemme hyvin kaukana asetetuista raja-arvoista ja osittain epäpuhtauspitoisuudet ovat olleet niin pieniä, ettei edes tarkimmilla mittalaitteilla pystytä saamaan tarkkaa arvoa.”, Västi kehuu. Puhdistettua lauhdetta hyödynnetään laitoksen omissa prosesseissa. Uusia hyötykäyttökohteita kartoitetaan, jotta lauhdeveden hyötykäyttöä pystytään tehostamaan tulevaisuudessa.

Pesurin käyttöönoton taustalla oli tieto tiukentuvista päästönormeista. Pesuri otettiinkin käyttöön juuri oikeaan aikaan, sillä jätteen energiahyödyntämisen BREF-asiakirja (Reference Document on Best Available Techniques) valmistui viime vuoden lopulla. Asiakirjassa määritellään parhaat käytännöt ja savukaasupäästöjen raja-arvot jätteen energiahyödyntämisen osalta EU-maissa. Juuri happamien epäpuhtauksien osalta päästörajat tiukentuvat lähitulevaisuudessa, mutta asiakirja sisältää myös uusia määräyksiä esimerkiksi uusien päästökomponenttien mittauksen ja mittauslaitteiden toimivuuden suhteen. ”Toimimme alalla, johon kohdistuu verrattain tiukat ympäristömääräykset. Noudatamme toiminnassamme alan ympäristömääräyksiä ja pyrimme optimoimaan laitoksen toimintaa siten, että sen vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset. Vuonna 2020 pyrimme selvittämään, miten hiilidioksidin talteenotto olisi järkevintä toteuttaa Westenergyn tapauksessa.”, Västi kertoo.

WE-vuosikertomus_2019_Ympäristö_1

Tuhkasta valmistuu maanrakennusmateriaalia ja betonituotteita

 

Westenergyn laitoksessa muodostuu vuosittain noin 30 000 – 35 000 tonnia tuhkasta ja metalleista koostuvaa pohjakuonaa, joka hyödynnetään lähes 100-prosenttisesti. Vuonna 2019 pohjakuonaa toimitettiin jatkokäsittelyyn noin 31 000 tonnia.

Keinokiviaines korvaa luonnonhiekkaa ja soraa maanrakennuskohteissa ja betonituotteiden valmistuksessa.

Suurimmat metallikappaleet erotellaan tuhkasta jo Westenergyn laitoksella ja ohjataan kierrätykseen. Tämän jälkeen tuhka toimitetaan Ilmajoelle, missä se valmistellaan hyötykäyttöön Lakeuden Etappi Oy:n ja Suomen Erityisjäte Oy:n toimesta. Ennen esikäsittelyä pohjakuonaa vanhennetaan pH-arvon laskemiseksi. Pohjakuonasta analysoidaan myös orgaanisen hiilen osuus, sillä se kuvastaa palamisen tehokkuutta. Tämän jälkeen pohjakuona käsitellään edistyksellisellä ADR-kuivaerotustekniikalla, minkä jälkeen erotellut metallit kierrätetään ja kiviainesta muistuttava mineraalijae eli keinokiviaines ohjataan hyötykäyttöön.

Keinokiviainesta käytetään korvaamaan luonnonhiekkaa ja soraa erilaisten betonituotteiden raaka-aineena sekä maanrakennusmateriaalina. Vuonna 2019 pohjakuona tuotteistettiin CE-merkityksi Scanwas 0/32-keinokiviainekseksi, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi teiden ja kenttäalueiden jakavissa kerroksissa.

Vuonna 2019 Westenergyn laitoksen pohjakuonaa hyödynnettiin Lakeuden Etapin omistaman Seinäjoki-Nurmo 2020 -jäteaseman rakentamisessa sekä Seinäjoen kaupungin omistamassa Pirttikorven materiaalipankissa.

Tuhkan hyötykäyttö vähentää ympäristön kuormitusta.

Tuhkan hyödyntäminen edustaa kiertotalouden periaatetta parhaimmillaan, sillä näin yhden tuotantoprosessin jäännöstuotteesta muodostuu raaka-ainetta uusiin tuotantoprosesseihin. Tuhkan hyötykäyttö vähentää myös ympäristön kuormitusta, sillä keinokiviaineksen hyödyntäminen korvaa neitseellisten raaka-aineiden kuten luonnonhiekan ja soran ottoa ja käyttöä, ja metallien kierrätys aiheuttaa huomattavasti vähemmän päästöjä ja ympäristön kuormitusta kuin uusien malmien louhinta ja metallien jalostus.

WE-vuosikertomus_2019_Ympäristö_2

Jatkuvatoimiset mittaukset

Huom!
1 mg = 1 milligramma = gramman tuhannesosa eli 0,001 grammaa
1 µg = 1 mikrogramma = gramman miljoonasosa eli 0,000001 grammaa
1 ng = 1 nanogramma = gramman miljardisosa eli 0,000000001 grammaa

savukaasun pitoisuudet 2019

hiukkaset 2019

TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä) 2019

HCI (suolahappo) 2019

S02 (rikkidioksidi) 2019

NOx (typen oksidit) 2019

CO (hiilimonoksidi) 2019

HF (vetyfluoridi) 2019

NH3 (ammoniakki) 2019

Hg (elohopea) 2019

Kertamittaukset

Cd + Tl (kadmium ja tallium) 2019

raskasmetallit 2019

dioksiinit ja furaanit 2019

kemikaalien kulutus 2019

laitoksen vuosipäästöt 2019