Tuotanto ja kunnossapito

Enemmän energiaa, puhtaammat savukaasut

Vuotta 2019 voidaan pitää varsin onnistuneena, sillä Westenergyn laitoksessa tuotettiin ennätysmäärä kaukolämpöä – 379 gigawattituntia. ”Ennätysluku on pitkälti vuoden lopulla käyttöönotetun savukaasupesurin ansiota, ja pesuriprojekti määrittikin pitkälti koko vuotta tuotannon saralla, sillä pesurin käyttöönoton edellyttämät muutostyöt aloitettiin laitoksessa jo alkuvuodesta”, kertoo Westenergyn tuotantopäällikkö Kai Alavillamo, jolla oli projektin vetovastuu. Pesuri on todettu hyvin onnistuneeksi investoinniksi, sillä heti käyttöönoton jälkeen savukaasujen epäpuhtauspitoisuudet pienenivät merkittävästi ja laitoksen kaukolämpöteho kasvoi noin 10 megawattia.

Savukaasupesurin ansiosta samasta määrästä polttoainetta pystytään tuottamaan enemmän energiaa kuin aiemmin.

”Laitoksen puhdistusteho oli jo ennen pesurin käyttöönottoa korkealla tasolla, mutta pesuri antaa puhdistukselle loppusilauksen. Sen ansiosta erityisesti happamien epäpuhtauksien pitoisuudet savukaasuissa laskevat tulevaisuuden päästövaatimuksien edellyttämälle tasolle. Savukaasupesurin ansiosta myös laitoksen energiatehokkuus on parantunut merkittävästi, sillä samasta määrästä polttoainetta pystytään tuottamaan enemmän energiaa kuin ennen.”, Alavillamo summaa. Säällä ja vuodenajalla on suuri vaikutus siihen, miten paljon tehoa pesurista saadaan, sillä sää vaikuttaa kaukolämmön paluuveden lämpötilaan. ”Näyttäisikin siltä, että lauha talvi on optimaalisin sää savukaasupesurin lämmöntalteenoton hyödyntämiseen.”, Alavillamo jatkaa.

WE_lukuina_WE-lukuina_FI

Savukaasupesurin myötä laitoksen prosessinhallintaan sisältyy aikaisempaa enemmän kemikaalien ja pH-arvojen säätämistä ja tarkkailua, ja Alavillamo toteaakin, että tällä saralla prosessinhallinnassa riittää vielä kehitettävää. Pesurin käyttöönoton lisäksi laitoksessa toteutettiin viime vuonna kattilan tehonkorotus, ja höyrytuotantoa nostettiin noin 10 %. Tehonkorotuksen ansiosta laitoksen kaukolämpöteho kasvoi noin 4 megawattia. Tehonkorotusta edelsivät useat muutokset höyrylinjoihin ja laitteistoihin, ja tehonkorotuksen vaikutuksia tutkittiin laitoksen huoltoseisokissa marraskuussa. Merkittävää kulumista ei havaittu, joten jatkossa laitosta ajetaan suuremmalla teholla. Tehonkorotus ja savukaasupesuri toivat muutoksia prosessinohjaukseen, eikä prosessia voi ohjata enää samalla tavalla kuin ennen. ”Viime vuonna laitoksessa toteutettiin paljon muutoksia lyhyessä ajassa, ja ensi vuonna pyrimmekin suurten muutosten sijaan keskittymään siihen, että opimme ohjaamaan laitoksen toimintaa mahdollisimman tehokkaasti ja tasaisesti.”, Alavillamo kertoo.

Tehonkorotuksen ja pesurin ansiosta Westenergyn kaukolämpöteho on kasvanut yhteensä noin 14 megawattia. Näin ollen Westenergyn asema alueen kaukolämmöntuottajana on entisestään korostunut, ja Westenergy tuottaa noin puolet Vaasan seudun kaukolämpötarpeesta. Sähköä Westenergyn laitos tuotti valtakunnan verkkoon noin 96 gigawattituntia, mikä riittää keskimäärin noin 10 000 kotitalouden vuositarpeisiin.

Miten savukaasupesuri toimii?

Suurin osa savukaasujen sisältämistä epäpuhtauksista otetaan talteen puolikuivassa puhdistusjärjestelmässä, joka koostuu aktiivihiilen ja kalkin syötöstä sekä tekstiilisuodattimesta. Ne epäpuhtaudet, jotka ovat vielä jäljellä savukaasuissa puolikuivan puhdistusprosessin jälkeen, puhdistetaan pesurissa.

Savukaasupesuri koostuu kahdesta pääosasta – pesuritornista ja lämmönvaihtimesta. Pesuritornissa on kaksi puhdistustasoa: alatasolla savukaasuista puhdistetaan ammoniakki ja kloridit, ja ylemmällä tasolla puhdistetaan rikkidioksidi ph-arvoa säätämällä. Pesurissa savukaasujen sisältämät epäpuhtaudet liukenevat veteen, joka ohjataan tulipesään. Tämän jälkeen epäpuhtaudet otetaan talteen puolikuivassa puhdistusjärjestelmässä.

Pesuritornia seuraavassa lämmönvaihtimessa otetaan talteen puhdistettujen savukaasujen sisältämä lämpöenergia. Lauhduttimessa savukaasujen sisältämä kosteus muuttuu vedeksi eli lauhteeksi. Lauhdevesi jäähdytetään ja puhdistetaan talousveden laatuvaatimukset täyttävälle tasolle hiekkasuodattimen ja käänteisosmoosin avulla. Mahdollisimman suuri osa lauhteesta hyödynnetään pesurissa ja laitoksen muissa prosesseissa, ja loput ohjataan viemäriverkostoon. Tavoitteena on tehostaa lauhdeveden hyötykäyttöä edelleen, ja tulevaisuudessa siitä valmistetaan lisävettä kaukolämpöverkostoon.

 

WE-vuosikertomus_2019_Tuotanto ja kunnossapito

Tavoitteena mahdollisimman korkea käytettävyys

Laitoksen kunnossapitotoiminnan tavoite on selkeä: luoda edellytykset laitoksen mahdollisimman korkealle käytettävyydelle. Westenergyllä laitoksen kunnossapidosta vastaa kunnossapitotiimi, johon kuuluu kunnossapitopäällikön lisäksi sähköasentaja, automaatioasentaja ja kolme mekaanista asentajaa. Vuonna 2019 laitoksen käytettävyys olikin huippuluokkaa, noin 94 prosenttia.

”Laitoksen kunnossapitotoiminta määräytyy pitkälti ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti, ja lisäksi vuoden aikana kirjataan ylös sellaiset kunnossapitotarpeet ja -tehtävät, joiden toteuttaminen edellyttää laitoksen alasajoa. Kunnossapidon työlista kasvaa näin ollen huoltoseisokkia lähestyttäessä. Viime vuonna laitoksen huoltoseisokki oli huomattavasti laajempi kuin aikaisempina vuosina, sillä tavanomaisten huolto- ja kunnossapitotehtävien lisäksi laitokseen asennettiin savukaasupesuri.”, kertoo Westenergyn kunnossapitopäällikkö Rauno Tuokkola.

Vuonna 2019 laitoksen käytettävyys oli huippuluokkaa, noin 94 prosenttia.

Kunnossapidon tehtäväkirjo on laaja. Viime vuonna puolikuivan puhdistusjärjestelmän kuljettimet vaihdettiin uusiin ja primääri-ilman syöttöön asennettiin uusi, tehokkaampi puhallin. Pohjakuonan poistopuolen sulkuventtiilit muutettiin käyttäjäystävällisemmiksi ja turvallisemmiksi, minkä ansiosta mahdollisia häiriötilanteita pystytään ratkaisemaan turvallisesti ilman laitoksen alasajoa. Keväällä asennettiin myös uusi pienempi reduktioventtiili vanhan rinnalle, joka mahdollistaa turbiinin ohitukset aiempaa tehokkaammin. Lisäksi tehonkorotukseen liittyen toteutettiin muutostöitä, esimerkiksi kattilan varoventtiili uusittiin suuremman läpäisyvoiman vuoksi. Näiden töiden ohella laitoksessa toteutetaan vuosittain tuhansia erilaisia ennakkohuoltotöitä ja peruskorjauksia.

Laitoksen kunnossapidon keskeisenä tavoitteena on myös mahdollisimman kustannustehokas toiminta. ”Laitos on tullut siihen ikään, että erilaiset uusintatarpeet ovat realisoituneet erityisesti sellaisten laitteistojen kohdalla, jotka ovat suoraan kosketuksissa materiaalivirtoihin. Pyrimme ennakoimaan laitoksen huoltotarpeet ja suunnittelemaan tehtävät toimenpiteet etukäteen, jotta kustannukset pysyvät mahdollisimman tasaisina. Pyrimme myös tekemään mahdollisimman suuren osan kunnossapitotöistä oman henkilökunnan voimin.”, Tuokkola kertoo. Vuonna 2020 näköpiirissä ei ole merkittäviä kunnossapidollisia investointeja, vaan pyrkimyksenä on keskittyä siihen, että laitos saadaan toimimaan mahdollisimman tasaisesi, tehokkaasti ja turvallisesti.